Opfordring

Kom ud af busken og skriv nogle kommentarer - fornuftige, humoristiske eller oplysende indlæg modtages gerne!

fredag den 28. marts 2014

Spare forslag

Holbæk Kommune har barslet med et fantastisk initiativ: "Holbæk i fællesskab" hvor borgerne skal få en fornemmelse af at de inddrages i formningen af byens fremtid gennem "omstillingsgrupper". Det lyder jo umiddelbart rigtig demokratisk og som et positivt tiltag der kun kan bevirke en forbedring af borgernes vilkår.
At hovedformålet med denne medindflydelses-illusion kunne være at gennemføre yderligere besparelser og forringelse af de svagere borgeres retssikkerhed, går man let og elegant udenom.
Der efterlyses konstruktive input og idéer på forskellige områder og den del kan vel egentlig kun ses som en teoretisk fornuftig ting, hvis ikke man kun napper de foreslag der er besparelser og forringelser, men også de der forbedrer borgernes vilkår - hvad man jo - undskyld forudindtagetheden - kunne have en vis forventning om var hensigten.
Jeg håber selvfølgelig inderligt at de gode initiativer bliver hørt og ført ud i livet.
Vi er mange der ser frem til hvilke konkrete tiltag der kommer ud af initiativet - og imødeser når Holbæk Kommune melder ud med en evaluering.

Her kan jeg så bidrage med min efterhånden omfattende erfaring på aktiverings-området.
Det er jo sådan at vi mennesker i et vist omfang har vores holdninger fra selv-oplevede erfaringer - hvor skulle de ellers komme fra? Hvis en udtalelse således skal tages alvorligt bør den kunne underbygges af en form for statistisk grundlag for ikke blot at være en mening.
Her er det så et jeg mener at kunne bidrage med noget positivt som ihvertfald kunne spare en del penge på kommunens sparsomme budget, der så eventuelt kunne bruges som et beskedent bidrag til at få bygget den nye arena så det ikke kun er de svagest stillede der skal betale for den.

Mit erfaringsgrundlag må efterhånden være mere end 100 jobsamtaler, dels på egen krop og dels som bisidder i diverse sammenhænge. Det er således ikke noget jeg finder på, men et statistisk velbegrundet foreslag.
Da jobsamtaler for 90% vedkommende er bygget over den samme skabelon, har det samme meningsløse indhold uden nogen form for konkrete foreslag til forbedring af den arbejdsløses situation og tilsyneladende aldrig nogensinde har indeholdt et reelt jobforeslag, må denne funktion uden videre sagtens kunne varetages af et medlem af B & O familien (af sparehensyn måske endda Phillips).
Jeg vil ikke på nogen måde sige at jobkonsulenter ikke gør deres bedste og flere har bestemt gode intensioner, uagtet man ikke kan andet end at undre sig over om de selv tror på det L... de lukker ud, - så er det ofte venlige mennesker, som jo også skal leve og det har jeg fuld forståelse for - men jeg har af og til hørt et lille ord i den sammenhæng "omstillingsparat", så der må da også være plads til det i det nye "Holbæk i fællesskab"
Mit foreslag går på at man for den overvejende del af de lediges vedkommende, erstatter jobsamtalen med en båndoptagelse, således at jobkonsulenternes job bliver mere tilfredsstillende da de så kan koncentrere sig om de "borgere" de VIRKELIG kan tilbyde en konkret hjælp.

onsdag den 5. marts 2014

At udnytte en overgang!


Som helhed betragtet er overgange et meget undervurderet fænomen. Vi fokuserer på før eller efter en overgang, men selve overgangens funktion er at bære videre, at befordre et skift. Overgangen er ofte behæftet med forestillinger om ubehag, uvished og sågar en forværring, hvilket i mange tilfælde jo forhaler en ellers naturlig fremgang. Samtidig bevirker de forestillinger både en mulig devaluering eller en forherligelse af det som har været. At en overgang kan opleves som en form for vacum hvor man befinder sig frit svævende imellem to modsatrettede poler uden faste holdepunkter er i vores kultur ofte traditionelt behæftet med følelsen af uvished og ubehag. Den mere berigende opfattelse af at befinde sig i en form for frihedszone, hvor det netop er her der er mulighed for ved egen indsats at påvirke den skæbne der ellers kan virke fastlagt og uafvendelig, tilstræber man at tabubelægge som dovenskab eller uvillighed.

Tilsyneladende er det også en usikkerhed der stimuleres af samfundet både politisk og økonomisk. Det kan for en uindviet virke som om at det pres der idag lægges på de stakkels (specielt unge) mennesker for hele tiden at være aktive og have en fastlagt kurs, har en åbenbart tilsigtet undertrykkende virkning, der søger at eliminere overgangens funktion som mulighed for egen indflydelse på skæbne og livskvalitet.
Politisk mener man tilsyneladende at der på bedste totalitære vis skal slås hårdt ned på den form for "forlystelse". Et eksempel kan være holdningen til den uundgåelige arbejdsløshed, hvor man med alle midler søger at bekæmpe den lediges velbefindende i overgangsperioden.
Historisk set har der altid været arbejdsløshed i et eller andet omfang og det vil der formentlig blive ved med at være, ikke mindst fordi det tilsyneladende ville være økonomisk uhensigtsmæssigt hvis alle var i arbejde.
Ikke desto mindre bliver der ikke brugt så meget som én lille bitte ressource på at udnytte overgangs-perioden positivt og naturligt. Alle sejl bliver sat med en årlig udgift på 11 milliarder til aktivering af de formastlige arbejdsløse - et beløb der betragtes som en udgift uden nogen mulighed for at få blot en mindre del af beløbet retur, fordi den ledige eller sygdomsramte ikke under nogen omstændigheder skal få den tanke at en (uundgåelig) ledighedsperiode/overgang skulle kunne udnyttes positivt og være befordrende for den enkeltes livskvalitet og udvikling.
Kunne det tænkes at vi her i det 21´nde århundrede kunne revurdere holdningerne til menneskelige værdier i relation til arbejdsduelighed/evner og få et mere tidssvarende syn på den del af tilværelsen (som jo bestemt ikke er HELE tilværelsen) - måske vi endda kunne blive et foregangsland, da vores fremtidige situation formentlig vil være at der i Danmark bliver minimalt brug for manuelt arbejde og der således altid vil være en større gruppe der marginaliseres og i praksis kunne udnyttes langt bedre til gavn for os alle.
Psykologisk set er vi mennesker mest handlekraftige, hvis vi befinder os godt, er engagerede, har overskud og tro på fremtiden. Af besynderlige grunde har man ikke noget ønske om at ledige og sygdomsramte må blot nærme sig en sådan tilstand af velbefindende, det kunne jo give en øget mulighed for at tage hånd om sin egen situation. - Jfr. mit lille indlæg om "ledighedsglæde"!